Girrawheen Water Bore

The top of a Girrawheen water bore